Semináře PQM
FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

FMEA je analýza možností vzniku vad a jejich příčin a následků. FMEA je povinnou metodou kvality v automobilovém průmyslu, ale velice často je vyžadována i v jiných odvětvích, jako např. ve farmaceutickém průmyslu.

Použití FMEA nemá ovšem žádné limity, a proto by tuto metodu měla používat každá firma. Jde o metodu preventivní, která dokáže ušetřit miliónové částky při vývoji výrobku nebo procesu, a následně při výrobě a užívání produktu. 

Praxe ukazuje, že tomu tak opravdu je, a mnozí dodavatelé s úsměvem počítají ušetřené sedmimístné částky.

Co je to vlastně FMEA

Je to pokročilá technika kvality, která má za úkol nalézt všechna možná potenciální selhání (neshody) produktu a procesu, a poté nalézt všechny možné příčiny těchto selhání. K tomu se doplní bodové hodnocení týkající se důsledků pro zákazníka, bodové hodnocení možného výskytu a bodové hodnocení šance na odhalení stávajícím systémem kontroly.

Výsledný vypočtený ukazatel (míra rizika, RPN) zaměřuje priority na preventivní nápravná opatření. Tato nápravná opatření jsou zaměřena na eliminaci příčin selhání produktu nebo procesu.
Důležitými podmínkami pro aplikaci metody FMEA jsou: týmová práce, znalost jednoduchých metod kvality (brainstorming, diagram příčin a následků, 5 Why a Paretova analýza). Samozřejmostí musí být podpora managementu.

Proč je FMEA vyžadována

 • rostou požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost
 • roste počet a složitost jednotlivých dílů,
 • prohlubuje se dělba práce při vývoji a výrobě
 • zkracují se doby na vývoj a zkoušení
 • roste tlak na snižování nákladů a racionalizaci
 • mění se právní okolí

Kdy začít s FMEA 

 • co nejdříve, jakmile jsou známy informace (obvykle přes metodu kvality QFD - viz Základy QFD)
 • když je navržen nový produkt nebo proces
 • procesy nebo služby
 • když existující produkt nebo proces jsou změněny
 • když jsou nalezeny nové aplikace pro stávající podmínky produktů nebo procesů

Pracovní plán FMEA – část analytická

 • Plánování a příprava - zadání úlohy a stanovení cíle, sestavení pracovních týmů a plánu průběhu, popis funkcí.  
 • Analýza potenciálních vad - komponenty/operace,  funkce, funkce vers. druhy vad, druhy vad vers. následky vad, druhy vad vers. příčiny vad, možnosti omezení vzniku vad a odhalení vad. 
 • Ocenění rizika - pravděpodobnost výskytu vady „V", závažnost vady „Z", pravděpodobnost odhalení vady „O", míra rizika/priorita RPN = V * Z * O.  (čím větší RPN, tím je riziko vyšší, a tím je vyšší preference pro nápravné opatření).

Pracovní plán FMEA – část syntetická

 • Zlepšení kvality - principiální body opatření, tvůrčí hledání možností zlepšování, alternativy zlepšování a jejich posouzení. 
 • Ohodnocení a výběr - posouzení jednotlivých hodnot V, Z, O,  posouzení míry rizika RPN, posouzení termínů a nákladů, výběr vhodných návrhů zlepšení. 
 • Zavedení doporučených opatření - plán zavádění, odpovědnosti, termíny.

FMEA Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk
Na vyžádání
2 x 4 hodiny
ONLINE
2.200,- Kč
CZ
Na vyžádání
8 hodin
2.900,- Kč
CZ
Top