Semináře PQM
MSA - Measurement System Analysis

Metoda MSA je povinnou metodou v automobilovém průmyslu a lze ji doporučit jako velmi přínosnou i v jiných odvětvích. MSA zabraňuje chybné interpretaci variability zjištěné v procesu, a také následným chybným nápravným opatřením v procesu. Je třeba si uvědomit následující fakt:

variabilita zjištěná v procesu = vlastní variabilita procesu + variabilita systému měření

Z této jednoduché rovnice je zřejmé, že pokud je variabilita systému měření příliš vysoká, je celková variabilita zjištěná v procesu spíše otázkou nápravy systému měření než nápravy výrobních faktorů v procesu.

Systém měření (measurement system)

= soubor měřidel nebo přístrojů, operací, postupů, etalonů, přípravků, software a osob, prostředí a předpokladů používaných ke kvantifikaci jednotky měření nebo k trvalému posuzování měřeného znaku. Měření = výrobní proces, na výstupu jsou čísla. Z toho vyplývá, že na měření můžeme aplikovat i všechny postupy a nástroje z oblasti SPC.

V praxi se pro běžné posouzení systému měření používá zejména ukazatel opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (šíře variability), tzv. GRR (R&R). Bližší vysvětlení je zřejmé z následujících definicí:

  • Opakovatelnost = variabilita získaná 1 měřidlem, pokud jej stejná osoba použije pro opakované měření stejné charakteristiky na stejném výrobku, značíme jako EV.
  • Reprodukovatelnost = variabilita průměrů měření různých operátorů, stejného znaku na stejném dílu, značíme jako AV.
  • GRR (R&R) - opakovatelnost a reprodukovatelnost, tj. kombinovaný odhad souhrnné opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.
  •  Způsobilost systému měření = krátkodobý odhad variability systému měření pomocí GRR + grafického znázornění.
  •  POZOR!!! Nejistota = odhadované rozmezí hodnot okolo naměřené hodnoty, o němž se tvrdí, že uvnitř leží pravá hodnota. Termín nejistota není totožný s MSA (analýzou systému měření).

PŘEHLED METOD (POSTUPŮ) PRO MSA

1) Metoda rozpětí

Říká se jí také krátká metoda a používáme jako orientační vyhodnocení, anebo když nemáme dostatek vzorků nebo času. Minimální podmínkou je měření 5 výrobků, 2 hodnotitelé, 1 opakování (tj. celkem 10 měření). 

2) Metoda průměru a rozpětí

Nebo také dlouhá metoda, používáme ji pro výpočty všech charakteristik, mimo interakce. Minimální požadavek je 10 výrobků, 3 hodnotitelé, 2 opakování (tj. celkem 60 měření).

3) Metoda ANOVA

Používáme ji pro výpočet všech charakteristik, včetně interakcí, a kdykoli máme k dispozici počítačové zpracování, měli bychom tuto metodu preferovat. Minimální požadavky jsou stejné jako v předchozím příkladě, tj. 10 výrobků, 3 hodnotitelé, 2 opakování (celkem 60 měření).

Vyhodnocení výsledků

Vypočtené hodnoty % podílů R&R je nutno vyhodnotit a rozhodnout o vhodnosti měřidla. Směrnice pro hodnocení přípustnosti opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla (R&R) je:

  • Do 10% - systém měření je přípustný,
  • od 10 do 30% - systém měření může být přijatelný, záleží na použité aplikaci, ceně měřidla, nákladů na opravu, atd.
  • 30 a více % - systém měření vyžaduje zlepšení, tj. identifikujte problémy a odstraňte je. SYSTÉM MĚŘENÍ SE NESMÍ POUŽÍVAT!!!

MSA Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk
Na vyžádání
8 hodin
2.900,- Kč
CZ

MSA Semináře pro firmy

Seminář
Trvání
Cena za 1 den (bez DPH)
Jazyk
Top