Semináře PQM
SPC - Statistical Process Control

SPC je pravděpodobně nejpoužívanější statistická metoda používaná v průmyslu. Zároveň je to povinná metoda kvality pro automobilový průmysl (viz požadavky IATF 16949).

Základní cíl SPC

  • nastolit a udržet proces na přípustné a stabilní úrovni

Dílčí cíle

  • prokázat, jak proces vlastně funguje
  • prověřit a prokázat způsobilost procesu
  • odhalit nedostatky, zjistit, proč vznikají, zda se opakují
  • zda a v jakém rozsahu vyvolávají nové následky
  • lépe pochopit účinnost stávajícího systému, aby mohl  být vlastní proces neustále zlepšován

Princip metody

Z procesu jsou odebírány vzorky v pravidelných intervalech, které jsou definovány časem (např. v minutách) nebo množstvím (např. kolikátý kus, každá dávka apod.). Každá odebraná podskupina (výběr) je tvořena stejným druhem výrobků, na všech výrobcích podskupiny je měřen stejný znak kvality x a rozsah podskupiny n je pevný.

Regulační diagram

= průběhový (časový) diagram, který je doplněn o limity (regulační meze), které vymezují přípustný interval kolísání. Regulační diagramy obsahují tyto základní elementy:

  • centrální přímka CL (central line) = umístěna v referenční hodnotě sledovaného znaku kvality x, obvykle střední hodnota procesu
  • horní regulační mez UCL (upper control limit) = umístěna ve vzdálenosti + 3 sigma od střední hodnoty procesu (CL)
  • dolní regulační mez LCL (lower control limit) = umístěna ve vzdálenosti -3 sigma od střední hodnoty procesu (CL)

Jak číst regulační diagram? Pokud se neobjevují speciální příčiny nestability, data z procesu jsou rozděleny podle Gaussovy křivky a všechny body jsou uvnitř regulačních mezí (viz obrázek).

Proces musí být statisticky zvládnut, pak je výkonnost procesu predikovatelná a může být odhadnuta jeho způsobilost plnit požadavky zákazníka, které jsou dány specifikacemi.

Cp - ukazatel způsobilosti procesu je definován jako poměr rozsahu, v němž se sledovaná hodnota může pohybovat a variability naměřených hodnot. Nebere v úvahu umístění procesu vzhledem k povolenému rozsahu.

Cpk - ukazatel způsobilosti procesu odráží, jak umístění (vzhledem ke středu rozsahu), tak variabilitu naměřených hodnot. Maximální hodnota indexu Cpk se může rovnat hodnotě Cp za předpokladu, že rozdělení hodnot je vystředěno do středu povoleného rozsahu.

SPC Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk
Na vyžádání
2 x 3 hodiny
ONLINE
2.100,- Kč
CZ
Na vyžádání
8 hodin
2.700,- Kč
CZ

SPC Semináře pro firmy

Seminář
Trvání
Cena za 1 den (bez DPH)
Jazyk
Top