Semináře PQM
DOE - Design of Experiments

DOE (Design of Experiments) je experimentální strategie, při které najednou studujeme účinky několika faktorů, prostřednictvím jejich testování na různých úrovních.

Jednou z nejpoužívanějších variant DOE je přístup japonského odborníka Dr. Taguchiho. Pokud je Taguchiho přístup realizován v plném rozsahu, používá se i často termín "robustní návrh".

Taguchiho přístup popisujeme i na této stránce.

Definice základních pojmů

Charakteristika jakosti, Y = veličina, pomocí které vyjadřujeme určité vlastnosti produktu nebo procesu. V experimentální terminologii představuje charakteristika jakosti závislou proměnnou, pomocí které kvantifikujeme výsledky experimentů.

Faktor (parametr) = nezávislá návrhová proměnná, která ovlivňuje charakteristiku kvality. Symbolicky označujeme faktory velkými tiskacími písmeny, tj. A, B, C, atd. a jejich úrovně  pro experiment označujeme jako A1 (faktor A na první úrovni),  A2  (faktor A na druhé úrovni), atd.

Pokud chceme studovat, jaký má faktor vliv, musíme provést experimenty se 2 nebo více úrovněmi faktorů. Nejmenší možný experiment bude testování jednoho faktoru ve 2 úrovních. Např. chceme zjistit vliv tlaku:

 A1=2MPa      A2= 3MPa 

 A provedeme 2 testy.

Co když budeme potřebovat testovat více faktorů ve 2 úrovních? Budeme muset testovat všechny kombinace a jejich počet bude strmě růst. např.: 

 • 3 faktory ve 2 úrovních        23=8, podle Taguchiho jen 4 testy
 • 7 faktorů ve 2 úrovních       27=128, podle Taguchiho jen 8 testů
 • 15 faktorů ve 2 úrovních      215=32 768, podle Taguchiho jen 16 testů

Je zřejmé, že v podnikové praxi není možné provádět experimenty, kde bychom testovali všechny kombinace faktorů. Je jich příliš mnoho. Z tohoto důvodu sestavil Taguchi sadu speciálních tabulek (tzv. ortogonální soustavy, OA), podle kterých lze provádět pouze malou část z celkového počtu možných experimentů. Pomocí těchto soustav provádíme nejmenší možný počet experimentů s maximálním množstvím informací. 

Experimentální procedura

 • Plánování experimentů - definování problému, sestavení týmu, stanovení cíle experimentu a znaku kvality, který budeme optimalizovat (Y), pomocí brainstormingu a screeningu nalezení všech možných faktorů, které mohou danou charakteristiku jakosti ovlivňovat. 
 • Navrhování experimentů - navržení experimentů pomocí vybrané ortogonální soustavy, výstupem je nutný minimální počet experimentů, který musíme provést a konfigurace každého experimentu.
 • Provedení experimentů - experimenty navržené v předchozím kroku provedeme ve výrobě, laboratoři, aj.
 • Analýza experimentů - analýzou zjišťujeme účinky faktorů, jejich optimální kombinaci, která dává nejlepší jakost, % vliv jednotlivých faktorů na kvalitu.
 • Ověřovací testy - protože jde o statistický návrh experimentů, musíme vypočtené výsledky ověřit i prakticky.

Výstupem DOE jsou

 • optimální (maximální) kvalita,
 • robustní kvalita (nemění se ani v různých podmínkách užívání),
 • snížená variabilita - projeví se i ve zvýšení hodnoty známého ukazatele Cpk (způsobilost procesu-viz stránka Základy SPC),
 • snížení nákladů na výrobek/proces,
 • dokonalá znalost vztahů mezi faktory a kvalitou,
 • zkrácení času vývoje nového výrobku/procesu,
 • nebo vyřešení chronických problémů s kvalitou u stávajícího výrobku/procesu.

DOE Semináře pro veřejnost

Seminář
Datum
Trvání
Místo
Cena (bez DPH)
Jazyk
Na vyžádání
8 hodin
3.200,- Kč
CZ

DOE Semináře pro firmy

Seminář
Trvání
Cena za 1 den (bez DPH)
Jazyk
Top