Six Sigma
Six sigma – Green Belt training program

Charakteristika 3 denního semináře

Seminář je zaměřen na americkou metodu TQM nebo spíše určitou verzi TQM. Tzn. jde o metodiku pro zlepšování, která má stanoveny konkrétní měřitelné cíle. Originálním seskupením známých metod a postupů a přidáním některých nových prvků je k dispozici velmi účinná procedura pro zlepšování kvality a snižování nákladů. Při důsledné aplikaci jsou nákladové přínosy bezprecedentní. Např. dobře vyškolený manažer Six Sigma, tzv. Black Belt přináší firmě roční úspory cca 500 000USD!!!

V semináři jsou probírány zejména tyto oblasti

  • Úvod, model DMAIC,
  • Fáze D, definování. Definice a specifikace problému, požadavky zákazníka, CTQ, vytvoření plánu projektu,
  • Fáze M, měření. Sběr dat, základy statistiky, měření problému, zavedení metriky sigma, která umožňuje porovnávat jakékoli procesy mezi sebou, tzn. např. výrobní a nevýrobní proces, úvodní analýza dat.
  • Fáze A, analýza. Analýza dat pomocí jednoduchých i složitějších metod kvality, včetně grafických analýz, určení příčin variability – neshody.
  • Fáze I, zlepšení. Postup pro zlepšení, jednotlivé kroky zlepšení, využití metod kvality pro zlepšení.
  • Fáze C, řízení. Nutné kroky pro další řízení procesu v čase, udržení zlepšení, využití statistických metod,
  • Cvičení, vlastní projekt. K daným krokům a úkolům jsou prováděna cvičení, která jsou pak aplikována na projekt, který zahrnuje konkrétní reálnou situaci ve firmě.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Top