Ochrana osobních údajů - GDPR

Správce osobních údajů

P.Q.M., česko - švýcarská spol. s r.o.

IČ: 25389777, se sídlem Nad Pekárnou 673, 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17454, zastoupena Ing. Dagmar Zindulkovou, jednatelkou.

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy splňujeme. Povinnosti ochrany Vašich osobních údajů vyplývají zejména ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů jen na základě oprávněného důvodu, zejména oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či Vámi uděleného souhlasu, případně plnění smlouvy. Tímto plníme informační povinnost předtím, než budeme Vaše osobní údajů zpracovávat a umožňujeme Vám uplatňovat Vaše práva podle zákona.

Účel zpracování osobních údajů

  • Vedení účetnictví – veškeré fakturační údaje (včetně IČ, DIČ, jména, e-mailu a telefonu) jsme nuceni evidovat z důvodu následných zákonných povinností pro vystavování, evidenci a správu daňových dokladů a komunikaci s tím spojenou
  • Poskytování služeb – k tomu, abychom Vám mohli nabídnout objednaná školení, workshopy, konzultace apod. musíme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mail a telefon z důvodu např. zaslání instrukcí před seminářem, zaslání certifikátů apod.
  • Marketing – Vaše jméno, příjmení a e-mail potřebujeme pro zasílání vyžádaných aktuálních informací, seminářích a novinkách, se kterými se u nás můžete setkat. Jelikož jste naším zákazníkem, zasíláme Vám informace z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají. Vaše údaje zpracováváme po dobu 5 let. Pokud ještě nejste naším zákazníkem, posíláme tyto informace pouze na základě uděleného souhlasu. Vždy můžete svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailingu. Vaše údaje nepředáváme třetím osobám, které nemají oprávněný zájem na jejich zpracování.

Práva uživatele

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

  • Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem.
  • Právo na opravu - Můžete správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
  • Právo na výmaz - Můžete správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
  • Právo odvolat souhlas  - Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
  • Právo vznést námitku - Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
  • Právo na omezení zpracování - V určitých případech můžete požadovat, aby správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
  • Právo na přenositelnost údajů - Můžete požádat správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Jedná se o dobu v průběhu komunikace ohledně poskytovaných služeb a dále po dobu 5 let. Po skončení komunikace mohou být Vaše osobní údaje dále zpracovávány z důvodu existence oprávněných zájmů či z důvodů daných zákonem. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to do doby, než udělený souhlas odvoláte. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí stanovené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

Odhlášení ze zasílání pozvánek na semináře a obchodních sdělení

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odebrat kliknutím na odkaz pro odhlášení v každé ze zaslaných zpráv.

Mlčenlivost

S našimi zaměstnanci a spolupracovníky máme smluvně ošetřené bezpečné zpracování Vašich osobních dat. Tito jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o našich bezpečnostních opatřeních. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Top